Warunki ogólne

 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW JANSON BRIDGING POLAND SP. Z O.O.

(WYNAJEM)

Obowiązuje od 14/12/2020

SPIS TREŚCI:

STRONA

§1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

§2.   PRZEDMIOT NAJMU

1

§3.   USŁUGI

3

§4.   UMOWA

3

§5.   WYNAJEM

4

§6.   DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA, DEMONTAŻ I ZWROT

5

§7.   POZWOLENIA, ODBIORY I PROTOKOŁY

7

§8.   OPŁATY, OPŁATY DODATKOWE I WARUNKI PŁATNOŚCI

8

§9.   UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9

§10. GWARANCJA

9

§11. ZMIANY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10

§12. SIŁA WYŻSZA

11

§13. ODSETKI, NAPRAWIENIE SZKODY ORAZ KARY UMOWNE, LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI

12

§14. DEFINICJE

14

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Ogólne warunki umów Janson Bridging Poland Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako JBPL); (dalej jako OWU) wiążą Strony i obejmują wszystkie umowy, wraz z wszelkimi dodatkowymi zamówieniami (niezależnie od formy ich zawierania, np. ustnymi, mailowymi, telefonicznymi), w których JBPL działa jako wynajmujący.

2.      Warunki umowy i inne ustalenia odbiegające od poniższych OWU stają się wiążące tylko po ich uprzedniej pisemnej akceptacji przez JBPL pod rygorem nieważności.

3.      Zawarcie umowy przez najemcę / klienta (dalej jako Klient) będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa polskiego z JBPL równoznaczne jest z akceptacją niniejszych OWU

4.      Niniejsze OWU dotyczą wszelkich relacji handlowych JBPL z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 4 ustawy – Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.

5.      Niniejsze OWU stanowią integralną część umów najmu zawieranych z JBPL.

§2. PRZEDMIOT NAJMU

1.      Przedmiot najmu (most i/lub ponton) stanowi własność Janson Bridging BV. JBPL jest jedynym  reprezentantem Janson Bridging BV w Polsce. JBPL oświadcza, że przedmiot najmu jest wolny od wad prawnych oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2.      Klient jest zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, uprzednio uzgodnionym z JBPL, jak i obowiązującymi przepisami prawa. Klient zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność zapewnić, aby osoby trzecie korzystały z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak i z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiążącymi którąkolwiek ze stron wymogami osób trzecich.

3.      Klient nie jest upoważniony do wynajmu (podnajmu czy to odpłatnie czy nieodpłatnie) przedmiotu najmu osobom trzecim.

4.      W przypadku połączenia przedmiotu najmu z gruntem (nieruchomością), budynkiem lub innym sprzętem (ruchomością) przyjmuje się, że połączenie to ma charakter tymczasowy, a przedmiot najmu nie staje się częścią składową działki, gruntu, budynku lub innego sprzętu (ruchomości) i zostanie odłączony i zwrócony JBPL zgodnie z warunkami wynajmu po zakończeniu jego okresu lub wcześniej w zależności od warunków wskazanych w OWU lub umowie (zamówieniu) szczegółowej z klientem. W związku z tym, przedmiot najmu nie może być wykorzystywany jako środek zaspokojenia roszczeń osób trzecich i pozostaje wyłączną własnością Janson Bridging BV.

5.      Dostawa przedmiotu najmu, instalacja, montaż, demontaż, zwrot przedmiotu najmu, jak i jakiekolwiek kontrole, inspekcje bądź ocena stanu technicznego przedmiotu najmu bądź szkód w przedmiocie najmu potwierdzane będą każdorazowo przez upoważnionych przedstawicieli Stron na piśmie, w formie protokołu (wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszych OWU), niezależnie od jakichkolwiek innych protokołów, zatwierdzeń, zezwoleń, które strony zobowiązane są przedłożyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Żaden protokół nie będzie wiążący dla JBPL ani nie będzie ważny w odniesieniu do umowy zawartej między Stronami, bez podpisu upoważnionego przedstawiciela JBPL.

6.      Zmiany w przedmiocie najmu, jego przebudowa, przenoszenie, instalacja dodatkowego wyposażenia, elementu lub ingerencja w elementy konstrukcyjne przedmiotu najmu mogą być wykonywane tylko przez JBPL lub firmę uprzednio zatwierdzoną przez JBPL na piśmie. Jeśli przeznaczenie przedmiotu najmu zakłada jego przenoszenie przez Klienta i użytkowanie w różnych lokalizacjach, okoliczność ta musi zostać stwierdzona odpowiednim zapisem w umowie najmu. Zmiany przedmiotu najmu, jego przebudowy, przeniesienia, instalacja dodatkowego wyposażenia, elementów lub ingerencja w elementy konstrukcyjne uzależnione są od realnych możliwości JBPL do zapewnienia niezbędnego wyposażenia i / lub usługi w wymaganym terminie i powinny być zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem stosownie do parametrów przedmiotu najmu i umowy. Termin ten każdorazowo będzie ustalany przez JBPL i potwierdzany z Klientem. Każda z powyższych czynności będzie podlegać dodatkowej opłacie w zależności od zakresu prac i płatna będzie na podstawie wyceny przygotowanej przez JBPL. Nieprzestrzeganie postanowienia dotyczącego wyłączności JBPL w ingerencję w przedmiot najmu może skutkować utratą gwarancji
i / lub karami umownymi, zgodnie z § 13 OWU oraz z umową najmu za każdy przypadek naruszenia i / lub rozwiązaniem umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Powyższe nie wpływa w żaden sposób na obowiązek zapłaty przez Klienta 100% wynagrodzenia i wszelkich innych opłat w pełnej wysokości na rzecz JBPL.

7.      Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia cyklicznych oględzin przedmiotu najmu zgodnie z przekazaną przez JBPL instrukcją w celu uprzedniego poinformowania JBPL o wszelkich możliwych zagrożeniach dotyczących przedmiotu najmu, a także zobowiązany jest do bezzwłocznego skontaktowania się z JBPL w razie powzięcia podejrzenia wystąpienia uszkodzeń lub nadmiernego zużycia elementów przedmiotu najmu w okresie wynajmu. Powyższe czynności Klient wykonuje na własny koszt i odpowiedzialność.

8.      JBPL przeprowadza inspekcje przedmiotu najmu:

·        Zgodnie z planem inspekcji, w ramach uzgodnionego przez Strony wynagrodzenia.

·        Po otrzymaniu informacji (wezwania) od Klienta, w trybie inspekcji gwarancyjnej i w ramach uzgodnionego przez Strony wynagrodzenia, jeśli powód wezwania jest podstawą do podjęcia działań w ramach gwarancji

·        Po otrzymaniu informacji (wezwania) od Klienta, w trybie usługi dodatkowej niezwiązanej z udzieloną gwarancją. Wówczas JBPL obciąży Klienta kwotą określoną w umowie (lub, w razie braku takiego zapisu w umowie, kwotą określoną w dodatkowej ofercie) za każdy przypadek inspekcji zrealizowanej w trybie usługi dodatkowej.

9.      Po uprzednim uzgodnieniu przez Strony, Klient jest zobowiązany do udostępnienia przedmiotu najmu w celu przeprowadzenia inspekcji przez JBPL lub wskazanego na piśmie przez JBPL przedstawiciela. Obejmuje to częściowe lub całkowite zamknięcie przedmiotu najmu oraz znajdujących się pod nim lub nad nim pieszych, rowerowych, drogowych, kolejowych i wodnych szlaków komunikacyjnych na czas niezbędny do przeprowadzenia inspekcji.

10.   Przedmiot najmu może zawierać i/lub mieć przyczepione widoczne informacje o JBPL i / lub Janson Bridging BV, w tym formy reklamy niezakłócające zamierzonego korzystania z przedmiotu najmu. Klient zobowiązuje się nie usuwać ani nie zakrywać tych informacji (w tym: logo, reklamy). Klient zezwala na wykorzystanie zdjęć i/lub filmów z wizerunkiem przedmiotu najmu i/lub znaku towarowego (i logo) JBPL lub Janson Bridging BV, wykonanych w ramach lub przy okazji czynności związanych z umową wiążącą Strony, w materiałach marketingowych JBPL i / lub Janson Bridging BV. W tym zakresie, na zdjęciach lub filmach może znaleźć się logo lub nazwa Klienta, na co Klient wyraża zgodę w celu wykorzystania w materiałach marketingowych JBPL i / lub Janson Bridging BV.

§3. USŁUGI

1.      JBPL zapewnia Klientowi przedmiot najmu wraz z towarzyszącymi usługami projektowo-inżynierskimi, wstępnym montażem, dostawą, końcowym montażem, instalacją, demontażem, inspekcjami, zaawansowanymi inspekcjami, pracami serwisowymi, wymianą części i innymi usługami, które mogą być konieczne przed, w trakcie i po okresie najmu.

2.      Wyżej wymienione usługi, o ile nie są wyraźnie ujęte w wynagrodzeniu JBPL w odniesieniu do ich zakresu, częstotliwości itp., podlegają dodatkowym opłatom uiszczanym przez Klienta na rzecz JBPL na podstawie postanowień OWU lub na podstawie zamówienia usług dodatkowych.

3.      Niezbędne naprawy lub prace związane z wymianą części są przeprowadzane przez JBPL lub firmę zatwierdzoną przez JBPL na piśmie. Koszty związane z wykonywaniem tych czynności, o ile nie są wyraźnie uwzględnione w wynagrodzeniu JBPL wskazującym na ich planowany charakter (np. plan inspekcji) lub nie podlegają gwarancji JBPL, wykonywane są w całości na wyłączny koszt Klienta.

4.      Klient jest zobowiązany do udostępnienia przedmiotu najmu do wykonania przez JBPL czynności inspekcyjnych i/lub naprawczych, co może obejmować czasowe zamknięcie przedmiotu najmu oraz, w razie potrzeby, wszystkich dróg, linii kolejowych, dróg wodnych i szlaków komunikacyjnych dla pieszych, które mogą zakłócać planowane czynności, stwarzając w ten sposób niebezpieczeństwo dla osób i/lub mienia JBPL, Klienta lub osób trzecich.

§4. UMOWA

1.      Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu najmu (jego komponentów, specyfikacji, ew. pontonów, pomostów, akcesoriów itd.), w tym dostępność elementów przedmiotu najmu, transport, instalacja, reżim inspekcji, demontaż, koszty, zakres usług itp. będą uzależnione od szczegółowych okoliczności (projektowych, komunikacyjnych, regionalnych, sezonowych itp.). Wszystkie próbki, rysunki, materiały opisowe, specyfikacje i reklamy wydane przez JBPL lub opublikowane w katalogach lub broszurach JBPL mają wyłącznie na celu przekazanie Klientowi ogólnego obrazu zakresu dostępnych usług JBPL i standardowego wyposażenia, dlatego nie mogą być w sposób dorozumiany częścią umowy, o ile nie zostały do niej włączone, z zachowaniem formy pisemnej,
w całości lub części.

2.      Oferta przekazana Klientowi została przygotowana przy zachowaniu najwyższej staranności w oparciu o informacje przekazane JBPL przez Klienta oraz zgodnie z założeniami wskazanymi w ofercie. Wszelkie zmiany lub niekompletne dane mogą wiązać się z obciążeniem Klienta dodatkowymi kosztami (np. projektowymi, dodatkowym wyposażeniem, rekompensatą za intensywniejsze zużycie z powodu zmiany zamierzonego przeznaczenia przedmiotu najmu itp.) lub wpłynąć na inne warunki ostatecznej umowy między Stronami.

3.      Oferta jest ważna przez 90 dni od daty jej dostarczenia do klienta, o ile JBPL nie powiadomi Klienta o zmianie terminu obowiązywania oferty (skróceniu lub wydłużeniu) na piśmie z uwagi na zaistnienie okoliczności leżących po stronie JBPL.

4.      Zamówienie w oparciu o ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez JBPL, powinno zostać złożone w czasie związania (okresu obowiązywania) ofertą, w formie pisemnej i opatrzone podpisem oraz pieczęcią osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (Klienta). JBPL w ciągu 7 dni potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, co będzie równoznaczne z zawarciem umowy z Klientem. Zamówienie musi zostać przekazane przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

5.      JBPL zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji (odmowy zawarcia umowy) w wypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

·        Jeśli Klient przesłał zamówienie po upływie terminu związania ofertą,

·        jeśli treść zamówienia różni się od treści oferty i nie zostało to uprzednio uzgodnione na piśmie z JBPL,

·        jeśli z uwagi na nieznane w momencie złożenia oferty i niemożliwe wówczas do przewidzenia okoliczności prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia jest realnie zagrożona lub niemożliwa.

§5. WYNAJEM

1.      Okres najmu rozpoczyna się wraz z dostarczeniem elementów przedmiotu najmu na miejsce uzgodnione przez Strony (plac budowy), co zostanie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela klienta w protokole przejęcia. O ile nie wskazano odmiennie w liście demarkacyjnej załączonej do umowy, Klient ponosi ryzyko i odpowiedzialność za przedmiot najmu od momentu rozpoczęcia okresu najmu. Postanowienie powyższe nie pozbawia Klienta prawa do ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji w okresie najmu.

2.      Umowa najmu nie może zostać rozwiązana przed końcem obowiązywania umowy. Wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu jest uzależniony od zdolności JBPL do demontażu i odbioru przedmiotu najmu we wskazanym przez Klienta czasie i nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia wszelkich opłat, wynagrodzenia oraz dodatkowych kosztów określonych w niniejszych OWU i/lub w umowie, w całości, za cały przewidziany w umowie okres najmu.

3.      O zamiarze przedłużenia okresu najmu Klient może powiadomić JBPL najpóźniej na 30 dni przed datą demontażu (koniec okresu najmu) określoną w umowie. Dokładne warunki przedłużenia okresu najmu zostaną potwierdzone w aneksie do umowy i są uzależnione od zdolności JBPL do realizacji życzeń Klienta w kontekście innych zobowiązań.

4.      Po zakończeniu okresu najmu Klient zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu JBPL. Zwrot przedmiotu najmu zostanie stwierdzony protokołem.

5.      Okres najmu kończy się z chwilą zakończenia procesu załadunku wszystkich elementów przedmiotu najmu do transportu powrotnego do zakładów JBPL, co będzie potwierdzone protokołem przejęcia. O ile nie wskazano odmiennie w liście demarkacyjnej załączonej do umowy, Klient jest zwolniony z ryzyka i odpowiedzialności za przedmiot najmu po zakończeniu najmu w momencie, kiedy wszystkie elementy przedmiotu najmu opuszczą teren budowy lub teren, na którym jest przedmiot najmu (włącznie z drogą dojazdową łączącą teren budowy z najbliższą drogą publiczną o odpowiednich parametrach). To postanowienie nie ogranicza odpowiedzialności Klienta za szkody lub nadmierne przedwczesne zużycie zaobserwowane przed demontażem i opisane dalej szczegółowo w protokole oceny stanu technicznego, sporządzanym przez JBPL po zwrocie przedmiotu najmu.

§6. DOSTAWA, MONTAŻ, INSTALACJA, DEMONTAŻ I ZWROT

1.      Przedmiot najmu zostanie dostarczony przez JBPL lub jego podwykonawców do wybranego przez Klienta miejsca (zwanego także placem budowy) w terminie określonym w umowie, z możliwym użyciem ciężkiego sprzętu transportowego i ciężkich dźwigów. O ile nie zaznaczono inaczej w liście demarkacyjnej załączonej do umowy, JBPL jest odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla transportu przedmiotu najmu oraz potrzebnego wyposażenia do momentu, aż transport przedmiotu najmu i dźwigi dotrą do najbliższego względem placu budowy punktu drogi publicznej o parametrach odpowiednich dla używanego sprzętu transportowego i dźwigów.

2.      Przed dostawą przedmiotu najmu Klient jest zobowiązany:

a.      Zapewnić dokumentację projektową i wszystkie zezwolenia wymagane przez odpowiednie przepisy prawa,  wymogi Inwestora bądź innych osób trzecich w tym wszelkie zezwolenia techniczne, jeśli jest to wymagane, w odpowiednim czasie i na własny koszt.

b.      Zapewnić dostęp sprzętu i personelu JBPL do placu budowy i miejsca końcowego montażu / instalacji przedmiotu najmu. Miejsce montażu / instalacji, a także droga dojazdowa łącząca je z najbliższą drogą publiczną o odpowiednich parametrach, muszą być odpowiednio utwardzone i dostosowane do parametrów ciężkich środków transportu przedmiotu najmu, ciężkiego dźwigu (dźwigów), a także zapewnić przestrzeń potrzebną do swobodnej
i bezpiecznej pracy dźwigu montującego / instalującego elementy przedmiotu najmu.

c.      Przygotować odpowiednio utwardzony i wypoziomowany grunt lub fundament w miejscu posadowienia przedmiotu najmu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi wymaganiami uzgodnionymi wspólnie z inżynierami JBPL.

d.      Zapewnić rzetelne i precyzyjne dane o miejscu posadowienia przedmiotu najmu w oparciu o przeprowadzone pomiary.

e.      Poinformować JBPL o obowiązujących przepisach BHP i przepisach przeciwpożarowych na placu budowy, w tym w miejscu końcowego montażu / instalacji przedmiotu najmu, jak również zapewnić odpowiednie przeszkolenie personelu JBPL na własny koszt.

f.       Poinformować JBPL o szczegółowych przepisach dotyczących odzieży i / lub sprzętu dla pracowników - ich rodzaju i specyfikacji.

g.      Poinformować JBPL o konieczności posiadania ew. przepustek, umożliwiających personelowi JBPL dostęp do obszaru, miejsca lub strefy, w którym przedmiot najmu ma zostać zainstalowany.

h.      Zapewnić na terenie placu budowy obecność i wsparcie upoważnionej przez Klienta osoby (lub osób) z odpowiednimi uprawieniami do kierowania pracami budowlanymi (instalacją) wykonywanymi przez pracowników JBPL, po dostarczeniu przedmiotu najmu i do momentu protokolarnego przekazania przedmiotu najmu Klientowi.

i.       Zapewnić obecność na placu budowy personelu niezbędnego podczas końcowego montażu i instalacji przedmiotu najmu, w tym w godzinach nocnych i w weekendy.

j.       Zapewnić odpowiednie media (oświetlenie, prąd, wodę, ścieki itp.), infrastrukturę socjalną i sprzęt, jeśli jest to określone w projekcie i / lub wymagane przez JBPL w celu prawidłowej i bezpiecznej realizacji instalacji przedmiotu najmu, jak również wykonać wszystkie pomiary wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

k.      Zapewnić łódź ratunkową z załogą, dostępną do akcji ratunkowej podczas montażu, jeżeli przedmiot najmu przekracza rzekę, kanał, jezioro itp. o głębokości przekraczającej 1 m na terenie budowy i do 200 m od jego granic.

l.       Zapewnić inne niż wymienione powyżej środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa
i higieny pracy.

m.    Zapewnić czasowe zamknięcie wszelkich dróg, linii kolejowych, dróg wodnych lub ścieżek, nad którymi lub/i pod którymi przechodzi przedmiot najmu, na czas montażu i instalacji, a także oczyścić plac budowy z wszelkich obiektów / infrastruktury, które mogłyby utrudniać montaż i / lub operacje dźwigowe (np. napowietrzne linie energetyczne lub telekomunikacyjne, drzewa).

Wszystkie powyższe zobowiązania są wykonywane przez Klienta na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność.

3.      W przypadku trudności z dostarczeniem, ostatecznym montażem lub instalacją przedmiotu najmu, za które JBPL nie ponosi odpowiedzialności, ani też nie jest to przypadek Siły Wyższej, Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z przestojem personelu, pojazdów i sprzętu.

4.      W przypadku wystąpienia Siły Wyższej opisanej w §12 ust. 4 OWU, stwarzającej zagrożenie dla bezpiecznej dostawy, końcowego montażu i instalacji przedmiotu najmu (np. wiatr stwarzający zagrożenie dla operacji dźwigowych), operacja zostanie odroczona do czasu kiedy będzie mogła być bezpiecznie przeprowadzona, a obie strony pokryją własne koszty związane z przestojem personelu, pojazdów i sprzętu.

5.      Rozładunek, końcowy montaż, instalacja, demontaż i załadunek przedmiotu najmu zostanie wykonany przez pracowników JBPL, chyba że zaznaczono inaczej w liście demarkacyjnej załączonej do umowy.

6.      Podłączenie przedmiotu najmu (w razie potrzeby) do sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, uziemienie i wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z zerowaniem jest wykonywane przez Klienta, chyba że w liście demarkacyjnej załączonej do umowy zaznaczono inaczej.

7.      Przed demontażem przedmiotu najmu Klient jest zobowiązany:

a.      Zapewnić na terenie placu budowy obecność i wsparcie upoważnionej przez Klienta osoby (lub osób) z odpowiednimi uprawieniami do kierowania pracami budowlanymi (demontażem) wykonywanymi przez pracowników JBPL, do momentu protokolarnego przekazania (zwrotu) przedmiotu najmu JBPL.

b.      Zapewnić obecność na placu budowy personelu niezbędnego podczas demontażu i załadunku przedmiotu najmu, w tym w godzinach nocnych i w weekendy.

c.      Odłączyć przedmiot najmu od jakichkolwiek zewnętrznych sieci i przyłączy

d.      Usunąć wszelkie przedmioty należące do Klienta i/lub osób trzecich z przedmiotu najmu oraz jego otoczenia, o ile nie są one niezbędne podczas operacji demontażu i załadunku przedmiotu najmu. JBPL nie ponosi odpowiedzialności za ew. uszkodzenia mienia w wyniku niewywiązania się Klienta z tego obowiązku.

a.      Zapewnić dostęp sprzętu i personelu JBPL do placu budowy i miejsca demontażu / załadunku przedmiotu najmu. Miejsce demontażu, a także droga dojazdowa łącząca je z najbliższą drogą publiczną o odpowiednich parametrach, muszą być odpowiednio utwardzone i dostosowane do parametrów ciężkich środków transportu przedmiotu najmu, ciężkiego dźwigu (dźwigów), a także zapewnić przestrzeń potrzebną do swobodnej i bezpiecznej pracy dźwigu demontującego / ładującego elementy przedmiotu najmu.

b.      Poinformować JBPL o obowiązujących przepisach BHP i przeciwpożarowych na placu budowy, w tym miejscu demontażu przedmiotu najmu.

c.      Poinformować JBPL o szczegółowych przepisach dotyczących odzieży i / lub sprzętu dla pracowników - ich rodzaju i specyfikacji.

d.      Poinformować JBPL o konieczności posiadania ew. przepustek, umożliwiających personelowi JBPL dostęp do obszaru, miejsca lub strefy, w którym przedmiot najmu ma zostać zdemontowany.

e.      Zapewnić odpowiednie media (oświetlenie, prąd, wodę itp.), infrastrukturę socjalną i sprzęt jeśli jest to wymagane przez JBPL w celu prawidłowej i bezpiecznej realizacji operacji demontażu przedmiotu najmu, jak również wykonać wszystkie pomiary wymagane przez obowiązujące przepisy.

f.       Zapewnić łódź ratunkową z załogą, dostępną do akcji ratunkowej podczas demontażu, jeżeli przedmiot najmu przekracza rzekę, kanał, jezioro itp. o głębokości przekraczającej 1 m na terenie budowy i do 200 m od jego granic.

g.      Zapewnić inne niż wymienione powyżej środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa
i higieny pracy.

h.      Zapewnić czasowe zamknięcie wszelkich dróg, linii kolejowych, dróg wodnych lub ścieżek, nad którymi lub/i pod którymi przechodzi przedmiot najmu, na czas demontażu, a także oczyścić plac budowy z wszelkich obiektów / infrastruktury, które mogłyby utrudniać demontaż i / lub operacje dźwigowe (np. napowietrzne linie energetyczne lub telekomunikacyjne, drzewa).

Wszystkie powyższe zobowiązania są wykonywane przez Klienta na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność.

8.      W przypadku trudności z demontażem i zwrotem przedmiotu najmu, za które JBPL nie ponosi odpowiedzialności, ani też nie jest to przypadek siły wyższej, Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z przestojem personelu, pojazdów i sprzętu.

9.      W przypadku wystąpienia siły wyższej opisanej w §12 ust. 4 OWU, stwarzającej zagrożenie dla bezpiecznego demontażu, załadunku i zwrotu przedmiotu najmu (np. wiatr stwarzający zagrożenie dla operacji dźwigowych), operacja zostanie odroczona do czasu kiedy będzie mogła być bezpiecznie przeprowadzona, a obie Strony pokryją własne koszty związane z przestojem personelu, pojazdów i sprzętu.

10.   Jeżeli odbiór przedmiotu najmu z miejsca demontażu jest niemożliwy lub opóźniony, z przyczyn niezależnych od JBPL, JBPL może obciążyć klienta dodatkowymi kosztami związanymi z przestojem personelu, samochodów i maszyn.

§7. POZWOLENIA, ODBIORY I PROTOKOŁY

1.      Obowiązkiem Klienta jest uzyskanie wszystkich pozwoleń i zgód niezbędnych do zainstalowania i eksploatacji wynajętego przedmiotu najmu w danej lokalizacji (lokalizacjach). Klient pokrywa wszelkie koszty związane z uzyskaniem wszystkich pozwoleń, zgód, itp.

2.      Klient zapewnia (o ile znajdzie to zastosowanie) wszystkie testy i odbiory wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i / lub osoby trzecie. Klient pokrywa wszystkie koszty związane z wymaganymi testami i odbiorami.

3.      Dostarczenie, instalacja, demontaż, zwrot, inspekcje i ocena szkód odniesionych przez przedmiot najmu są potwierdzane przez upoważnionych przedstawicieli Stron na piśmie, przy użyciu odpowiednich protokołów (wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszych OWU), niezależnie od wszelkich innych protokołów, zezwoleń i pozwoleń, które mogą być wymagane od Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wymogami osób trzecich. Żaden protokół nie będzie wiążący dla JBPL ani ważny w odniesieniu do umowy między Stronami bez podpisu upoważnionego przedstawiciela JBPL.

4.      Przy przekazaniu przedmiotu najmu (zwrotu) strony są zobowiązane do pisemnego spisania wszelkich zauważonych szkód i uszkodzeń w przedmiocie najmu podczas okresu najmu. Nie wymienienie w protokole przekazania / odbioru przedmiotu najmu uszkodzeń, których nie zauważono ze względu na warunki panujące podczas demontażu (np. oświetlenie, trudne warunki atmosferyczne itd.) nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za wynikłe szkody które zostaną szczegółowo określone po dokonaniu oceny technicznej przedmiotu najmu przez JBPL i obowiązku ich naprawienia,  lub/i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.

5.      W przypadku uchylenia się Klienta od podpisania protokołu, JBPL zastrzega sobie prawo do dokonania oceny szkód po zwrocie lub przejęciu porzuconego przedmiotu najmu, w terminie 14 dni roboczych od daty jego zwrotu lub objęcia w posiadanie.

6.      Po dokonaniu oceny szkód, w sytuacji wskazanej w ust. 4 oraz 5 powyżej, Klientowi zostanie przekazany raport, którego ustalenia Klient niniejszym akceptuje.

§8. OPŁATY, OPŁATY DODATKOWE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość wynagrodzenia JBPL i szczegółowe warunki płatności podlegają indywidualnym postanowieniom umownym.

2. Wynagrodzenie JBPL płatne jest na podstawie faktur VAT.

3. W przypadku umowy najmu określone w umowie wynagrodzenie wypłacane przez Klienta na rzecz JBPL w następujący sposób:

a. Pierwsza płatność: zaliczka płatna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, w wysokości 60% kwoty wskazanej w poz. 1 standardowej oferty, zawierającej koszt prac projektowych, rysunków, obliczeń, dostawy i instalacji przedmiotu najmu.

b. Druga płatność płatna w ciągu 14 dni od dnia zakończenia montażu / przekazania Klientowi przedmiotu najmu, w wysokości 40% kwoty wskazanej w poz. 1 standardowej oferty, zawierającej koszt prac projektowych, rysunków, obliczeń, dostawy i instalacji przedmiotu najmu, powiększonej o wysokość czynszu najmu w roku kalendarzowym w którym realizowana jest instalacja przedmiotu najmu.

c. Kolejne płatności czynszu najmu: koszt czynszu najmu w każdym z kolejnych lat  kalendarzowych, płatny do 14 stycznia roku kalendarzowego, którego dotyczy faktura.

d. Ostatnia płatność: Koszt demontażu i zwrotu (pozycja 3 w standardowej ofercie) oraz (jeśli dotyczy) koszt usług dodatkowych nieprzewidzianych w umowie (w tym koszt dodatkowych inspekcji, koszt modyfikacji zamówienia, koszty związane z usunięciem uszkodzeń jakich przedmiot najmu doznał w czasie okresu najmu z winy Klienta lub/i osób trzecich itd.); płatny w ciągu 14 dni na podstawie faktury wystawionej przez JBPL w ciągu 14 dni od daty zakończenia demontażu / zwrotu przedmiotu najmu.

4. Klient nie jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia ani do dokonywania potrąceń z kwot należnych JBPL na podstawie zawartej umowy. Prawo do potrącenia może obowiązywać tylko za pisemną zgodą JBPL lub jeżeli wzajemne zobowiązania Stron są bezsporne i potrącenie jest należne na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

5. Klient dokonuje wszystkich płatności na rachunek bankowy JBPL zgodnie z umową najmu. Wszystkie koszty związane z płatnością obciążają Klienta.

6. Klient może zostać dodatkowo obciążony:

a. Za usługi nieobjęte wynagrodzeniem JBPL, zamówione dodatkowo przez Klienta.

b. Za usługi nieobjęte wynagrodzeniem JBPL i / lub dodatkowe koszty ponoszone przez JBPL, spowodowane niewywiązaniem się przez Klienta z jednego lub więcej zobowiązań wynikających z OWU lub umowy.

c. Z tytułu kary spowodowanej niespełnieniem przez Klienta jednego lub więcej zobowiązań OWU lub umowy.

d. Z tytułu kosztów naprawy uszkodzonego mostu i towarzyszących im kosztów czasowej niedostępności przedmiotu najmu do dalszego wynajmu.

7. W przypadku wystąpienia istotnych okoliczności uniemożliwiających Klientowi wykonanie postanowień umowy najmu (np. postępowanie egzekucyjne), JBPL zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia (w tym czynszu najmu) zgodnie z umową, nawet jeśli Klientowi w skutek niewywiązania się przez niego z obowiązków wskazanych w umowie i/lub OWU nie dostarczono wynajętego przedmiotu najmu.

8. Wszelkie opłaty, podatki i inne opłaty związane z instalacją i użytkowaniem przedmiotu najmu w związku z roszczeniami osób trzecich ponosi Klient.§9. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.      JBPL, Janson Bridging BV i Janson Bridging Engineering BV są ubezpieczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w wymaganym zakresie.

2.      Klient powinien ubezpieczyć przedmiot najmu i jego elementy, w szczególności na wypadek kradzieży, dewastacji, a także pożaru i klęsk żywiołowych. Ponadto zaleca się, aby Klient zawarł umowę ubezpieczenia w przypadku szkód, które mogą być wyrządzone osobom trzecim przez wynajęty przedmiot najmu, jego części lub wyposażenie. Koszty całego ubezpieczenia obciążają wyłącznie Klienta.

3.      JBPL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi lub/i osobom trzecim bezpośrednio lub pośrednio przez przedmiot najmu, w wyniku jego niewłaściwego użytkowania, i nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przechowywane przez Klienta lub osoby trzecie na lub pod przedmiotem najmu.

4.      Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania swoje, swoich pracowników oraz osób trzecich na terenie placu budowy i dróg dojazdowych wskazanych w §6 niniejszych OWU.

5.      Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu podczas okresu najmu, z wyłączeniem zdarzeń objętych gwarancją JBPL, o ile nie uzgodniono odmiennie w liście demarkacyjnej załączonej do umowy.

6.      Klient jest zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu podczas okresu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie zapewnienia, utrzymania i egzekwowania bezpieczeństwa, ochrony i zachowania standardów właściwego wykorzystania mostu, jak również standardów bezpieczeństwa i ochrony w odniesieniu do wszystkich osób lub/i sprzętu korzystającego z przedmiotu najmu. Klient ponosi całkowitą
i wyłączną odpowiedzialność wobec JBPL i/lub osób trzecich w razie niezastosowania się do tych obowiązków w jakikolwiek sposób, w szczególności (choć nie tylko wówczas) jeśli skutkiem działań lub zaniechań Klienta będzie powstanie obrażeń, uszkodzenie mienia, utrata życia, uszkodzenie lub nadmierne zużycie przedmiotu najmu lub mienia osób trzecich.

§10. GWARANCJA

1.      JBPL zapewnia Klientowi gwarancję w zakresie jakości wykonanych usług projektowych i montażowych (o ile Strony nie uzgodniły, że ich wykonawcą jest Klient lub osoba trzecia), jak również w zakresie jakości elementów przedmiotu najmu dostarczonego Klientowi. JBPL zapewnia, że ​​skompletowany przedmiot najmu jest odpowiedni do wskazanych w ofercie i/lub umowie potrzeb Klienta, zostanie oddany do dyspozycji Klienta bez zastrzeżeń jakościowych oraz że w okresie gwarancji nie ujawnią się żadne fizyczne wady ukryte zastosowanych elementów przedmiotu najmu.

2.      Strony uzgadniają, że okres gwarancji odpowiada okresowi najmu przedmiotu najmu.

3.      JBPL zobowiązuje się do usunięcia, na własny koszt, ukrytych wad fizycznych przedmiotu najmu ujawnionych w okresie gwarancyjnym, które wystąpiły pomimo prawidłowego działania przedmiotu najmu i w normalnych warunkach, dla których przedmiot najmu został zaprojektowany. Usunięcie wad nastąpi bez zbędnej zwłoki, biorąc pod uwagę realne możliwości technologiczne i techniczne, w tym dostępność elementów niezbędnych do wykonania naprawy.

4.      Zgłoszenie wady przez Klienta (reklamacja) zostanie dokonane na piśmie pocztą elektroniczną na adres: marek.witecki@jansonbridging.com i będzie ważne po potwierdzeniu (także w formie mailowej) jego odebrania przez JBPL. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zdarzenia
i rodzaju wad, które wystąpiły, a także może zawierać zdjęcia. JBPL ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej odebrania przez JBPL.

5.      Klient zostanie pozbawiony prawa do roszczeń wynikających z gwarancji dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli:

a.      Klient zezwoli na jakiekolwiek modyfikacje, rekonfigurację, naprawę lub przeniesienie przedmiotu najmu (o ile nie zostało to wyraźnie dozwolone w umowie) we własnym zakresie lub przez dowolną osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody JBPL.

b.      W okresie najmu wystąpi niekwestionowane ryzyko dla dalszej bezpiecznej eksploatacji przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, poprzez uszkodzenie lub nadmierne przedwczesne zużycie przedmiotu najmu, w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu w okresie najmu i/lub braku odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu najmu przez Klienta przed racjonalnie przewidywalnymi zdarzeniami (w tym między innymi rażącymi aktami wandalizmu, kradzieżą elementów, poważnymi wypadkami drogowymi i warunkami meteorologicznymi, które można było racjonalnie przewidzieć).

6.      Rękojmia za wady fizyczne przedmiotu najmu jest wyłączona.

§11. ZMIANY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.      Zmiany przedmiotu najmu, jego przebudowa, relokacja, instalacja dodatkowego wyposażenia lub ingerencja w elementy konstrukcyjne są uwarunkowane zdolnością JBPL do zapewnienia niezbędnego sprzętu i / lub usługi w wymaganym terminie i należy je zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem stosownie do parametrów przedmiotu najmu i umowy. Każda z w/w czynności będzie podlegać dodatkowej opłacie w zależności od zakresu prac i płatna będzie na podstawie wyceny przygotowanej przez JBPL.

2.      Zmiany w przedmiocie najmu, jego przebudowa, relokacja, instalacja dodatkowego wyposażenia, elementu lub ingerencja w elementy konstrukcyjne mogą być wykonywane tylko przez JBPL lub firmę uprzednio zaakceptowaną oraz zatwierdzoną przez JBPL na piśmie. Nie dotyczy to planowych operacji (relokacji, instalacji dodatkowego wyposażenia) przeprowadzanych przez Klienta na własny koszt i ryzyko na podstawie odrębnych zapisów umowy. Nieprzestrzeganie powyższego postanowienia może skutkować utratą gwarancji i / lub karami umownymi, zgodnie z § 13 OWU oraz z umową najmu, za każdy przypadek  nieautoryzowanej operacji w przedmiotu najmu i / lub rozwiązaniem umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Powyższe nie wpływa w żaden sposób na obowiązek Klienta w zakresie zapłaty 100% wynagrodzenia i wszelkich innych opłat w pełnej wysokości na rzecz JBPL.

3.      W przypadku uszkodzenia lub nadmiernego przedwczesnego zużycia przedmiotu najmu, będącego wynikiem niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu w okresie najmu i / lub niezapewnienia przez Klienta odpowiedniego zabezpieczenia przed racjonalnie przewidywalnymi zdarzeniami (w tym, między innymi, wandalizmem, kradzieżą elementów, wypadkami drogowymi i przewidywalnymi zdarzeniami pogodowymi), skutkującego niekwestionowanym ryzykiem dla bezpiecznej eksploatacji przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem, JBPL będzie uprawniona do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłacenia 100% wynagrodzenia, wszelkich innych opłat w pełnej wysokości i ewentualnego odszkodowania na rzecz JBPL. W ww. przypadkach JBPL będzie także uprawniona do naliczania kar umownych, zgodnie z § 13 OWU oraz z umową najmu, za każdy przypadek naruszenia za każdy przypadek naruszenia. JBL może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4.      W przypadku, gdy JBPL nie dostarczy i/lub nie zainstaluje (w ramach swojego zakresu prac opisanych w szczególności w OWU i ew. liście demarkacyjnej) przedmiotu najmu we wskazanym, przygotowanym przez Klienta miejscu, w terminie 7 dni od ustalonej daty rozpoczęcia najmu, Klient będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i zwolniony z obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz JBPL. Powyższe uprawnienie nie ma zastosowania do opóźnień nieleżących po stronie JBPL. W wypadku skorzystania przez Klienta z powyższego uprawnienia Strony nie będą dochodziły wobec siebie żadnych roszczeń odszkodowawczych, w tym w związku z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy.

5.      Wszelkie zmiany przeznaczenia przedmiotu najmu, które mogą wystąpić w okresie najmu na życzenie Klienta:

a.      Wymagają pisemnej zgody inżynierów JBPL, ze wskazaniem nowych warunków prawidłowego i bezpiecznego użytkowania przedmiotu najmu.

b.      Mogą wiązać się z dodatkowymi usługami i wyposażeniem, które będą zapewnione przez JBPL za dodatkową opłatą.

c.      Są uzależnione od dostępności niezbędnych zasobów technicznych (ludzkich, materiałowych).

6.      Rozwiązanie umowy przez Klienta, za wypowiedzeniem przekazanym JBPL przed upływem terminu 30 dni od planowanego rozpoczęcia instalacji przedmiotu najmu, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz JBPL 70% pierwszej opłaty w rozumieniu §6 niniejszych OWU.

7.      Rozwiązanie umowy przez Klienta, za wypowiedzeniem przekazanym JBPL w ciągu 30 dni od planowanego rozpoczęcia instalacji przedmiotu najmu, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz JBPL 100% pierwszej opłaty w rozumieniu §6 niniejszych OWU. Dodatkowo Klient zostanie wówczas obciążony 10% pozostałych opłat wynikających z umowy.

8.      Klient jest uprawniony, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą JBPL, do odroczenia daty instalacji przedmiotu najmu do 42 dni. Odroczenie daty instalacji przedmiotu najmu powyżej 42 dni będzie wiązało się z naliczeniem opłat za utrzymywanie w gotowości sprzętu przeznaczonego dla Klienta identycznych z opłatami za najem przedmiotu najmu. Odroczenie daty instalacji przedmiotu najmu nie będzie miało wpływu na przesunięcie daty planowanego (pierwotnie) rozpoczęcia instalacji przedmiotu najmu i tym samym na powyższe terminy wiążące Strony w razie rozwiązania umowy przez Klienta za wypowiedzeniem.

9.      Umowa najmu po przekazaniu przedmiotu najmu Klientowi (jego instalacji), nie może zostać rozwiązana przed jej końcem. Wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu jest uzależniony od zdolności JBPL do demontażu i odbioru przedmiotu najmu w danym czasie i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całkowitego wynagrodzenia, wraz z dodatkowymi kosztami, za cały okresu najmu określony w umowie.

10.   Jeżeli Klient opóźnia zapłatę faktury/faktur przez okres dłuższy niż 30 dni lub jeśli nie przestrzega warunków umowy najmu, JBPL ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu i odzyskania przedmiotu najmu na koszt i ryzyko Klienta. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty całkowitego wynagrodzenia wraz z dodatkowymi kosztami, za całość za cały okres najmu określony w umowie.

11.   O zamiarze przedłużenia okresu najmu Klient powinien powiadomić JBPL najpóźniej na 30 dni przed datą demontażu (koniec najmu) określoną w umowie. Dokładne warunki przedłużenia najmu zostaną potwierdzone w aneksie do umowy i są uzależnione od zdolności JBPL do spełnienia życzeń Klienta w kontekście innych, wcześniejszych zobowiązań.

§12. SIŁA WYŻSZA

1.      Siła wyższa oznacza każde działanie, zdarzenie lub warunek powodujący opóźnienie lub niemożność wykonania zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie działanie, zdarzenie lub warunek:

a.      znajduje się poza kontrolą Strony, która się do niego odwołuje, i któremu ta Strona nie mogła przewidzieć, uniknąć lub zapobiec, oraz

b.      nie wynika z działań, zaniedbań lub opóźnień Strony (lub osoby trzeciej, nad którą Strona sprawuje kontrolę, w tym jakiegokolwiek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), oraz

c.      nie jest działaniem, zdarzeniem ani warunkiem, którego konsekwencje i ryzyko z niego wynikające, Strona wyraźnie zgodziła się zaakceptować na podstawie Umowy, oraz

d.      którego Strony nie mogą racjonalnie naprawić, uniknąć, zrekompensować, wynegocjować lub w inny sposób przezwyciężyć poprzez natychmiastowe działanie z zachowaniem należytej staranności, oraz

e.      w przypadku klęsk żywiołowych, których nie można było przewidzieć ani pod względem czasu trwania, ani intensywności.

2.      Określenie siły wyższej obejmuje między innymi następujące zdarzenia, których nie można było przewidzieć po zawarciu umowy:

a.      tajfuny, powodzie, burze, huragany, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe; katastrofy morskie lub komunikacyjne wynikające z klęski żywiołowej,

b.      wojny (wypowiedziane lub nie), działania wojenne, inwazja, działania sabotażowe lub dywersyjne poniżej progu wojny, elementy wojny hybrydowej (w tym atak hakerski, jeśli zabezpieczenie się przed jego skutkami nie leżało w zakresie możliwości Strony lub jest ona nim dotknięta w sposób pośredni), rewolucje, strajk, powstania, bunty, niepokoje społeczne, wojna domowa, jak również niezależna od Stron konfiskata, rekwizycja, przejęcie lub zniszczenie przez władze publiczne.

3.      Niezależnie od powyższego definicja przypadku siły wyższej nie obejmuje:

a.      warunków meteorologicznych, które można było racjonalnie przewidzieć,

b.      niedoborów siły roboczej, narzędzi, dostaw lub sprzętu (całkowitych lub częściowych),

c.      opóźnienia, braku lub niezdolności (bezpośredniej lub pośredniej) do uzyskania sprzętu
(w całości lub w części) od któregokolwiek z podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub pracowników, lub inne przypadki niepowodzenia (finansowego lub innego) podwykonawcy lub niewypełnienia innych obowiązków podwykonawcy, lub

d.      trudnej sytuacji gospodarczej lub zmiany warunków rynkowych.

4.      W odniesieniu do dostawy, instalacji i demontażu przedmiotu najmu, a także przeglądów i napraw wymagających zamknięcia przedmiotu najmu, wszelkie okoliczności stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa tych operacji, niespowodowane przez JBPL lub jego współpracowników, ani przez Klienta ani jego współpracowników / podwykonawców, uważa się za równe sile wyższej w odniesieniu do możliwych opóźnień i ich konsekwencji.

§13. ODSETKI, NAPRAWIENIE SZKODY ORAZ KARY UMOWNE, LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI  

Odsetki z tytułu opóźnionych płatności

1.      Jeżeli Klient opóźnia płatność o okres dłuższy niż 14 dni, JBPL ma prawo zażądać natychmiastowej zapłaty opóźnionych zobowiązań na podstawie danej faktury (faktur).

2.      W przypadku opóźnienia w płatności JBPL ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie od terminu płatności wskazanego na fakturze do daty wpłynięcia zaległej płatności na rachunek JBPL.

3.      Jeżeli JBPL musi podjąć działania związane z niedokonaniem przez Klienta płatności w terminie, JBPL ma prawo obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami związanymi z każdym wezwaniem do zapłaty
w wysokości do 40,- EUR, przeliczonej na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystosowania wezwania, jako rekompensatę za konieczność podjęcia działań związanych z odzyskaniem należności.

Kary za szkody

4.      W przypadku uszkodzenia i/lub nadmiernego zużycia przedmiotu najmu w okresie najmu, spowodowanego jego niewłaściwym użytkowaniem, JBPL obciąży Klienta kosztami związanymi z naprawą i/lub wymianą części, jak również z powiązanymi podróżami pracowników itd., zgodnie z cennikiem opłat za szkody lub nadmierne przedwczesne zużycie przedmiotu najmu.

5.      Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od przeprowadzania i/lub zezwalania na dokonywanie napraw i/lub modyfikacji przedmiotu najmu przez personel nieposiadający pisemnego upoważnienia JBPL. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z tego obowiązku, JBPL może dochodzić odszkodowania za nieuprawnioną ingerencję w wysokości odpowiadającej całkowitej wyrządzonej szkodzie powiększonej o powiązane koszty (np. podróż specjalistów i koszty osobowe, czas naprawy przedmiotu najmu, transport elementów niezbędnych do przywrócenia przedmiotu najmu do stanu pierwotnego itp.).

6.      W przypadku uszkodzenia lub nadmiernego przedwczesnego zużycia przedmiotu najmu, w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu w okresie wynajmu i / lub niezapewnienia przez Klienta odpowiedniego zabezpieczenia przed racjonalnie przewidywalnymi zdarzeniami (w tym między innymi wandalizmem, kradzieżą elementów, wypadkami drogowymi i przewidywalnymi warunkami pogodowymi), powodującego niekwestionowane ryzyko dla dalszej bezpiecznej eksploatacji przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem, JBPL obciąży klienta kosztami naprawy i powiązanymi kosztami, zgodnie z cennikiem opłat za szkody lub nadmierne przedwczesne zużycie przedmiotu najmu, pomnożonymi przez 200% ze względu na pilny charakter działań niezbędnych dla przywrócenia przedmiotu do stanu umożliwiającego dalszą bezpieczną eksploatację.

7.      W przypadku stwierdzenia w (po) okresie najmu uszkodzenia i/lub nadmiernego zużycia przedmiotu najmu w wyniku jego niewłaściwego użytkowania, JBPL obciąży Klienta kosztami związanymi z naprawami i/lub wymianą części, a także z związane z tym koszty, na podstawie raportu o którym mowa w §7 pp. 4-6 OWU i zgodnie z cennikiem opłat za szkody lub nadmierne przedwczesne zużycie przedmiotu najmu.

Kary i ograniczenia w zakresie wcześniejszego rozwiązania umowy

8.      Rozwiązanie umowy przez JBPL spowodowane niewywiązaniem się przez Klienta z jednego lub większej liczby jego obowiązków zgodnie z OWU i/lub umową nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całkowitego wynagrodzenia określonego w umowie, wraz z dodatkowymi kosztami.

9.      Rozwiązanie umowy przez Klienta z powodu niedostarczenia i/lub niewykonania instalacji przez JBPL (do których JBPL był zobowiązany w ramach zakresu prac opisanych w szczególności w OWU i liście demarkacyjnej) przedmiotu najmu na budowie określonego w umowie w terminie 7 dni po od planowanej daty początkowej okresu najmu, chyba że JBPL nie jest winny powstałego opóźnienia, zwalnia Klienta z obowiązku dokonania płatności na rzecz JBPL.

10.   Rozwiązanie umowy przez Klienta, za wypowiedzeniem przekazanym JBPL przed upływem terminu 30 dni od planowanego rozpoczęcia instalacji przedmiotu najmu, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty JBPL 70% pierwszej opłaty w rozumieniu §6 niniejszych OWU.

11.   Rozwiązanie umowy przez Klienta, za wypowiedzeniem przekazanym JBPL w ciągu 30 dni od planowanego rozpoczęcia instalacji przedmiotu najmu, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty JBPL 100% pierwszej opłaty w rozumieniu §6. Dodatkowo Klient zostanie wówczas obciążony 10% pozostałych opłat wynikających z umowy.

12.   Umowa najmu po przekazaniu przedmiotu najmu Klientowi (jego instalacji) nie może zostać rozwiązana przed jej końcem. Wcześniejszy zwrot przedmiotu najmu jest uzależniony od zdolności JBPL do demontażu i odbioru przedmiotu najmu w danym czasie i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całkowitego wynagrodzenia, wraz z dodatkowymi kosztami, za całość wynajmu określonego w umowie.

13.   Jeżeli jedna ze Stron nie przestrzega warunków umowy najmu, druga Strona ma prawo dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń na podstawie umowy najmu, OWU i przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Kary umowne oraz limit odpowiedzialności

14.   W przypadkach wskazanych w umowie najmu, JBPL będzie uprawniona do naliczania kar umownych.

15.   JBPL może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

16.   Całkowita odpowiedzialność JBPL wobec Klienta wynikająca z jakiegokolwiek tytułu prawnego jest ograniczona do 100% wartości wynagrodzenia za wynajem przedmiotu najmu w okresie najmu.

§14. DEFINICJE

Następujące terminy użyte w tym dokumencie oraz w odnoszących się do niego dokumentach są zdefiniowane jak opisano poniżej:

1.      „Wynagrodzenie” oznacza wynagrodzenie netto wypłacane JBPL przez Klienta zgodnie z postanowieniami Umowy najmu.

2.      „Dzień” („Dni”) - należy interpretować jako dzień kalendarzowy (dni kalendarzowe), chyba że w OWU lub na piśmie określono, że dni robocze są właściwą interpretacją.

3.      „Wynajem” („najem”) oznacza usługę świadczoną i oferowaną przez JBPL na warunkach określonych w OWU oraz w umowie szczegółowej.

4.      „Kodeks cywilny” oznacza ustawę „Kodeks cywilny” z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami.

5.      „Normy” („standardy”) odnoszą się do ujednoliconych norm UE dotyczących wyrobów budowlanych (Eurokody), o ile nie określono inaczej na piśmie.

6.      „Obowiązujące regulacje” („obowiązujące przepisy”) oznaczają wszelkie prawnie wiążące regulacje mające zastosowanie do współpracy Stron na podstawie OWU / umowy lub mające zastosowanie wybranych zagadnień związanych ze współpracą Stron na podstawie OWU / umowy, przy czym jako punkt odniesienia przyjmuje się wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) w zakresie znajomości adekwatnych ram prawnych.

7.      „Pozwolenia” („odbiory”, „zezwolenia”, „uzgodnienia”) odnoszą się do wszystkich prawnie wymaganych dokumentów, zezwoleń, uzgodnień i odbiorów związanych z określonym zakresem prac lub etapu projektu, chyba że na piśmie określono odmiennie. Ponadto sformułowanie to może odnosić się także do dokumentów, zezwoleń, uzgodnień i odbiorów wymaganych przez inwestora,  generalnego wykonawcę lub inną stronę uprawnioną do formułowania takich wymagań w stosunku do projektu lub jego części.

8.      „UODO” (również: „RODO”) oznacza ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i implementujących to rozporządzenie do prawa krajowego - przepisów obowiązujących w Holandii.

9.      „Przedmiot najmu” oznacza modułowy system mostów i/lub pomostów i/lub pontonów i/lub innych rozwiązań o parametrach określonych w Umowie, będących własnością Janson Bridging BV i oferowanych do wynajęcia w Polsce wyłącznie przez JBPL, które Klient wynajmuje od JBPL na podstawie postanowienia tego dokumentu i umowy. Za przedmiot najmu uważa się zarówno kompletny zestaw sprzętu przygotowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie Klienta, jak i wszystkie jego elementy.

10.   „Most” oznacza modułowy system mostów i / lub jego elementy, w tym, ale bez ograniczenia do wszystkich konstrukcji stalowych, poręczy, łożysk, barier ochronnych, chodników, nawierzchni itp., o parametrach określonych w Umowie, będących własnością Janson Bridging BV i oferowanych do wynajęcia w Polsce wyłącznie przez JBPL, które Klient wynajmuje od JBPL na podstawie postanowienia tego dokumentu i umowy najmu.

11.   „Ponton” oznacza modułowy system pontonów i / lub jego elementy, w tym, ale bez ograniczenia do wszystkich elementów stalowych, poręczy, barier ochronnych, chodników, nawierzchni itp.,
o parametrach określonych w Umowie, będących własnością Janson Bridging BV i oferowanych do wynajęcia w Polsce wyłącznie przez JBPL, które Klient wynajmuje od JBPL na podstawie postanowienia tego dokumentu i umowy najmu.

12.   „Podwykonawca” jest rozumiany jako podmiot zdefiniowany w art. 2 pkt 9b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

13.   „Plac budowy” odnosi się do określonego z góry, określonego obszaru wybranego i udostępnionego przez Klienta, na którym przedmiot najmu może być zainstalowany i zdemontowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

14.   „Uszkodzenie” odnosi się do każdej formy zmiany parametrów technicznych przedmiotu najmu, parametrów bezpieczeństwa lub wyglądu, które albo bezpośrednio wymagają naprawy (w tym przemalowania) elementów przedmiotu najmu przed następnym wypożyczeniem, albo nie można ich usunąć bez konieczności późniejszej naprawy elementów przedmiotu najmu przed następnym wynajmem (np. zanieczyszczenie betonem lub inną trudną do usunięcia substancją, trudne do usunięcia drogowe oznakowanie poziome itp.)

15.   „Niewłaściwe użytkowanie” odnosi się do działań lub zaniechań Klienta mających miejsce w okresie najmu, prowadzących do użytkowania przedmiotu najmu w sposób inny niż wyraźnie dozwolony
w specyfikacji przedmiotu najmu zatwierdzonej przez inżynierów JBPL i udostępnionej klientowi.

16.   „Zamierzony cel” odnosi się do określonego przez Klienta i znanego JBPL celu, w którym konkretny przedmiot najmu będzie Klientowi i/lub osobom trzecim w określonym okresie wynajmu, w tym do liczby cykli, maksymalnej masy pojazdów, maksymalnej prędkości pojazdów i innych istotnych informacji niezbędnych do zapewnienia klientowi przedmiotu najmu o odpowiednich parametrach. Klient zobowiązany jest nie dopuścić do używania przedmiotu najmu w sposób inny niż opisany jako zgodny z przeznaczeniem.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Strony zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych.

Informacje poufne i własność intelektualna

2.      Treść ofert, umów oraz szczegółowa informacja techniczna dotycząca sprzętu oferowanego przez JBPL (mostów i pontonów, a także ich elementów oraz innych rozwiązań z oferty JBPL) umowy jest objęta tajemnicą handlową i nie może być ujawniona bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

3.      Klient jest zobowiązany zachować w ścisłej poufności wszelką wiedzę techniczną lub handlową, specyfikacje, opisy procesów lub inicjatyw o charakterze poufnym, które zostały ujawnione Klientowi przez JBPL lub uzyskane w inny sposób podczas współpracy Stron. Klient będzie przetwarzał i wykorzystywał informacje poufne JBPL wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z OWU lub umowy między Klientem a JBPL.

4.      Klient przyjmuje do wiadomości, że Janson Bridging BV i/lub Janson Bridging Engineering BV są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej do towarów i/lub usług dostarczonych Klientowi w związku z realizacją umowy i zgadza się nie kwestionować wyżej wymienionych praw własności intelektualnej.

Ochrona danych osobowych

5.      Administratorem danych osobowych przekazanych JBPL jest JBPL. Kategorie osób, których JBPL jest administratorem to: (1) dane Klientów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (imię, nazwisko, firma, NIP, adres prowadzenia działalności, numer rachunku bankowego), (2) dane osób wskazane przez Klienta określonych w pkt. 6 poniżej.

6.      W związku z realizacją umowy, w granicach i wyłącznie w celu jej prawidłowego wykonania, Strony przekażą sobie nawzajem dane osobowe (imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko) współpracujących z nimi podmiotów, osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, tj. pracowników, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych lub podwykonawców, stając się w ten sposób niezależnymi administratorami dostarczanych danych. Przetwarzanie danych osobowych w tym względzie stanowi uzasadniony interes realizowany przez Strony i jest to nadrzędne nad interesem wyżej wymienionych osób.

7.      Dane osobowe Klienta lub osób wskazanych przez Klienta zgodnie z pkt. 6 powyżej przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania OWU i umowy, w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JBPL lub przez stronę trzecią, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych jest zawarcie umowy i akceptacja OWU, przepisy prawa nakładające określone obowiązki na administratora oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez JBPL. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji OWU i umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe osób wskazanych w pkt. 6 powyżej w celu wykonania postanowień OWU i umowy, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JBPL lub przez stronę trzecią, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.      Dane osobowe osób wskazanych w pkt. 6 powyżej przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

9.      Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez JBPL powyżej mogą być podmioty działające na zlecenie i w imieniu administratora: (1) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez JBPL), (2) podmiot zewnętrzny świadczący na rzecz administratora usługi księgowe i kadrowo-płacowe; niezależni administratorzy danych: (1) organy administracji publicznej i sądy (np. urzędy skarbowe), (2) sądy, komornicy, (3) banki – w celu dokonywania płatności; (4) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne.

10.   Klient zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego w imieniu JBPL na mocy art. 14 RODO i poinformowania osób, o których mowa w pkt. 6 powyżej, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez i JBPL. Niezależnie od powyższego, Klient, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oświadcza, że ​​przeczytał i zapoznał się z niniejszymi OWU, w tym informacji o przetwarzaniu danych osobowych Klienta.

11.   Podmiotowi danych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy lub dobrowolnie podanych przez Klienta, a także prawo do sprzeciwu wobec danego przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, chyba że podstawy przetwarzania przez administratora mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane.

12.   W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do JBPL z prośbą o udzielenie informacji o przetwarzaniu jej danych. Niezależnie od powyższego, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne postanowienia

13.   Strony podejmują wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony środowiska oraz ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia wynikających z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków ich działalności.

14.   Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszymi OWU podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu nastąpi przez właściwy sąd powszechny dla siedziby JBPL.

 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DO POBRANIA

Jakie rozwiązanie przeprawowe możemy dla Państwa wykonać?

Prosimy powiedzieć nam o swoim wyzwaniu, a my szybko skontaktujemy się z Państwem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się