Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i cookies
Janson Bridging Poland sp. z o.o.

Dokument do pobrania

Informacja o ochronie danych

Ochronę danych osobowych uważamy nie tylko za prawny obowiązek, ale przede wszystkim za jeden z fundamentów etycznego biznesu XXI wieku.
Zasadniczo ze strony internetowej Janson Bridging Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub Janson Bridging Poland lub Administrator lub Administrator danych) można korzystać bez podawania danych osobowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej Spółki za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych, jak na przykład imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze przeprowadzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Niniejsza Polityka określa zasady dotyczące rodzaju, zakresu i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych, a także informacje dla osób, których dane dotyczą o prawach przysługujących im na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
Janson Bridging Poland wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie pełnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem swojej strony internetowej. Niemniej jednak, internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przesyłać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1.        Definicje
W niniejszej Polityce poniższe definicje posiadają następujące znaczenie:

1.1     Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej osoba, której dane dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyraża cechy fizyczne, fizjologiczne, można zidentyfikować genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

1.2     Osoba, której dane dotyczą
Każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora.

1.3     Przetwarzanie
Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

1.4     Profilowanie
Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który polega na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobistych, które dotyczą osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

1.5     Administrator lub Administrator danych
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

1.6     Podmiot przetwarzający
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych.

1.7     Odbiorca
Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

1.8     Zgoda
Zgoda jest jakimkolwiek wyrażeniem woli dobrowolnie udzielonym przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w sposób świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub innego wyraźnego aktu potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2.        Administrator danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jest Janson Bridging Poland sp. z o.o., ul. Złota 59 lok.916, 00-120 Warszawa, Polska, e-mail: rodo@jansonbridging.pl , strona internetowa: www.jansonbridging.pl.

3.        Kategorie osób, których dane dotyczą, cele, podstawy i okres przetwarzania

1)     klienci, dostawcy, wykonawcy lub pracownicy / współpracownicy klienta, dostawcy, wykonawcy

a)       cel przetwarzania:

 • realizacja wszelkich czynności poprzedzających zawarcie umowy ze Spółką;
 • realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i rachunkowości związanych z umową (zarządzanie zamówieniami, fakturowanie, weryfikacja wiarygodności);
 • kontakt pomiędzy osobami działających w imieniu lub na rzecz Administratora i naszego klienta (lub dostawcy, wykonawcy, zamawiającego, w tym organ publiczny) lub osoby, której dane dotyczą;
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi ze współpracą biznesową;
 • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez właściwe organy (np. rozliczenie należności publicznoprawnych);
 • archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych przez okresy wskazane przez właściwe przepisy, m.in. o rachunkowości.

b)       podstawa prawna przetwarzania

 • umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie przetwarzania danych osobowych osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.
 • przepisy prawa nakładające określone obowiązki, np. w zakresie rozliczenia należności publicznoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający m.in. na: (1) realizacji czynności przed zawarciem umowy lub praw i obowiązków wynikających lub związanych z już zawartej umowy poprzez współdziałanie z osobami działającymi w imieniu lub na rzecz klienta lub jego pracowników / współpracowników, (2) realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy z klientem poprzez współdziałanie pracowników obu stron, (3) utrzymywanie relacji biznesowych, (4) możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

c)       kategorie i źródło danych osobowych
Administrator przetwarza dane podane w ramach współpracy (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, NIP).
Dane zostają podane bezpośrednio przez osobę której dane dotyczą. Dane mogą zostać także przekazane przez klienta, w imieniu lub na rzecz którego dana osoba działa lub która jest jego pracownikiem lub współpracownikiem – w takim przypadku klient zobowiązany jest do przekazania niniejszej Polityki osobie, której dane osobowe przekazuje.

d)       okres przetwarzania danych
Dane przetwarzane będą przez:

 • okres współpracy biznesowej (w szczególności przez okres obowiązywania umowy);
 • okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową.

e)       skutki niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wywiązania się z obowiązków prawnych.

2)     odbiorcy newslettera

a)       cel przetwarzania:

 • wysyłanie newslettera; dane nie są przekazywane stronom trzecim

b)       podstawa prawna przetwarzania

 • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Zainteresowana osoba może w dowolnym momencie anulować subskrypcję. Zgoda na przechowywanie danych osobowych udzielona nam przez osobę, której dane dotyczą, na wysyłanie newslettera może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu wycofania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link.

c)       kategorie i źródło danych osobowych

 • newsletter może otrzymać osoba, której dane dotyczą, tylko jeśli (1) ma prawidłowy adres e-mail i (2) zapisze się, aby otrzymać nasz niewsletter.
 • w momencie rejestracji w celu otrzymywania newslettera, zapisujemy datę i godzinę rejestracji.

d)       okres przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

e)       skutki niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu otrzymania newsletter.

3)     osoby korzystające z formularza kontaktowego na stronie internetowej / kontaktujące się z Administratorem drogą mailową na ogólny adres e-mail

a)       cel przetwarzania:

 • przetwarzanie danych lub kontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą i w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie osoby, której dane dotyczą lub udzielenia żądanych informacji

b)       podstawa prawna przetwarzania

 • podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na kontakcie w celu udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie / udzielenie żądanych informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

c)       kategorie i źródło danych osobowych

 • dane podane w formularzu kontaktowym lub w mailu

d)       okres przetwarzania danych
Dane przetwarzane będą przez:

 • okres zakończenia komunikacji w sprawie danego zapytania;
 • okres współpracy biznesowej (w szczególności przez okres obowiązywania umowy) – w przypadku podjęcia współpracy na skutek zapytania;
 • okres przedawnienia roszczeń

e)       skutki niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu otrzymania odpowiedzi.

4)     kandydaci do pracy

a)       cel przetwarzania:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji

b)       podstawa prawna przetwarzania

 • przepisy prawa (tj. Kodeksu pracy) określające zakres danych osobowych przekazywanych przez kandydata do pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • zgoda w zakresie pozostałych przekazanych danych osobowych lub przetwarzania danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

c)       kategorie i źródło danych osobowych

 • dane podane w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny)

d)       okres przetwarzania danych

 • wyłącznie przez okres rekrutacji

W przypadku otrzymania dokumentów aplikacyjnych w okresie nieprowadzenia żadnego procesu rekrutacji przez Administratora, wówczas dane zostaną usunięte, chyba że osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych.

e)       skutki niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji i spełnienia wymogów prawnych.

4.        Prawa osoby, której dane dotyczą
W każdym czasie przysługuje osobie, której dane dotyczą:

 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie będzie już posiadał podstaw do przetwarzania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania.

Ponadto, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail rodo@jansonbridging.pl . Jeżeli mimo naszego wsparcia Pani/Pan uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5.        Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Decyzje, jakie podejmujemy, nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6.        Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • niezależni administratorzy danych (np. banki, organy administracji publicznej, Poczta Polska),
 • podmioty działające na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy usług informatycznych;

Odbiorcą danych są także świadczące określone usługi podmioty z grupy kapitałowej w związku z wykorzystywaniem grupowych narzędzi informatycznych, np. CRM (Customer Relationship Management), poczta e-mail, do której należy Spółka. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a przekazanie danych odbywa się na podstawie odpowiednich umów.

7.        Gromadzenie ogólnych danych i informacji

 1. Nasza strona zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba odwiedzająca stronę lub automatyczny system uzyskuje do niej dostęp. Można zapisać następujące informacje: (1) zastosowane typy przeglądarek i wersje, (2) system operacyjny, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, (4) data i godzina dostępu do naszej strony, (6) adres protokołu internetowego (adres IP).
 2. Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Janson Bridging Poland nie wyciąga żadnych wniosków na temat zainteresowanej osoby. Informacje te są raczej wymagane w celu (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej promocji, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) przekazywanie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem z jednej strony statystycznie oceniane przez Janson Bridging Poland, a także w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej Spółce, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

8.        Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, przesyłane do komputera użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej, po wyrażeniu przez użytkownika zgody (jeśli była wymagana). Przy każdej następnej wizycie przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari lub Google Chrome) odsyła te pliki (cookie) z powrotem do witryny internetowej, aby rozpoznały one użytkownika i jego dane osobowe lub preferencje.
Pliki cookie są bardzo użyteczne i spełniają wiele zadań. Pomagają poprawić wrażenia związane z korzystaniem z naszej strony internetowej, dostosowując do potrzeb użytkownika. Rozpoznają one także preferencje użytkownika i poprawiają ogólne wrażenia w czasie użytkowania strony internetowej.
Istnieją dwa rodzaje plików cookie:

 • sesyjne – pozostają one w komputerze lub na urządzeniu użytkownika tylko podczas sesji online, a po zamknięciu przeglądarki internetowej – znikają;
 • stałe – pozostają w komputerze lub w urządzeniu mobilnym po zamknięciu przeglądarki, przez czas, który jest określony w tego typu plikach. Stałe pliki cookie są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dla którego pliki te zostały utworzone.

Przeglądając naszą stronę internetową, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie w sposób opisany w niniejszej Polityce. Dodatkowo, masz możliwość nieudzielenia nam takiej zgody poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na pasku informującym o plikach cookie lub poprzez kliknięcie odpowiedniego linku zamieszczonego na dole naszej strony internetowej.
Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć, zmieniając ustawienia przeglądarki użytkownika. Ustawienia w przeglądarce można tak skonfigurować, aby za każdym razem, gdy plik cookie próbuje uzyskać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego, użytkownik był pytany o zgodę, albo aby wykorzystywanie plików cookie było wyłączone w pewnych przypadkach lub całkowicie. Może to jednak spowodować niepoprawne działanie wielu funkcji witryny firmy.
Używamy plików cookie na naszej strony internetowej, na stronach mobilnych i w aplikacjach mobilnych w celu poprawy ich przydatności oraz w celu gromadzenia i zapisywania danych do celów marketingowych i związanych z optymalizacją naszej strony internetowej.
Nasze pliki cookie nie zawierają żadnych danych dotyczących użytkownika – używają spseudonimizowanego profilu użytkownika i nie mogą wyrządzić żadnych szkód w jego systemie.
Nie sprzedajemy danych zbieranych przez pliki cookie, ani nie przekazujemy tych informacji osobom trzecim.
Podczas korzystania z naszej strony internetowej na urządzeniach użytkownika mogą być instalowane następujące kategorie plików cookie:

 • ściśle niezbędne do działania naszej strony internetowej
  Pliki te są niezbędne do tego, aby pomóc użytkownikowi w przeglądaniu naszej strony internetowej i korzystaniu z jej funkcji. Bez tych plików cookie nasza witryna nie działałaby poprawnie. Pliki cookie tego rodzaju nie gromadzą żadnych danych o użytkowniku.
 • pliki cookie poprawiające wydajność
  Pliki te pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje ze podstronami internetowymi na naszej stronie internetowej, dostarczając informacji o odwiedzanych obszarach, czasie spędzonym na danej stronie oraz wszelkich napotkanych problemach, takich jak komunikaty o błędach. Pomaga to nam poprawić wydajność naszej witryny.
 • funkcjonalne pliki cookie
  Pliki te umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika (takich jak nazwa użytkownika lub ustawienia językowe). Dzięki nim możemy zapewnić ulepszone i spersonalizowane funkcje. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie informacji zebranych przez te pliki cookie.

Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana tak, aby pliki cookie były akceptowane automatycznie od samego początku. Można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie lub informowała o tym, kiedy są one wysyłane do urządzenia użytkownika. Istnieje wiele sposobów zarządzania plikami cookie. Więcej informacji na temat dostosowania i modyfikacji ustawień przeglądarki można znaleźć w jej ustawieniach lub w sekcji pomocy.
Wyłączenie plików cookie używanych przez nas może mieć negatywny wpływ na doświadczenia użytkownika podczas korzystania z naszej witryny. Na przykład użytkownik może nie być w stanie odwiedzić niektórych obszarów strony internetowej.
Jeśli korzystasz z różnych urządzeń do przeglądania strony internetowej i uzyskiwania do niej dostępu (np. komputer, smartfon, tablet itp.) musi zadbać o to, aby ustawienia każdej przeglądarki w każdym z tych urządzeń były dostosowane do jego preferencji dotyczących cookies.
Nasz Serwis korzystając z Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizy sposobu, w jaki korzystasz ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) będą przekazywane przez Google na serwery znajdujące się w USA i na nich przechowywane.
W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP w naszej witrynie, adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie zapisany i skrócony na serwerze Google w USA tylko w wyjątkowych okolicznościach. W naszej witrynie funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona. Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny wykorzystania strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na naszej stronie internetowej.
Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszelkich danych zebranych od niego przez Google, jak również na wspomnianą wyżej metodę przetwarzania danych i cel ich wykorzystania. Możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie, dokonując stosownych ustawień w przeglądarce. Może to jednak spowodować nieprawidłowe działanie wielu funkcji naszej witryny. Możesz również zablokować zbieranie przez pliki cookie danych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki, dostępny pod adresem: (www.tools.google.com).
Alternatywnie do instalowania ww. dodatku możesz kliknąć ten link, aby cofnąć zgodę na śledzenie jego aktywności w naszej witrynie przez Google Analytics (rezygnacja dotyczy tylko tej przeglądarki, w której funkcja ta zostanie ustawiona i tylko danej domeny). Na urządzeniu zostanie zapisany plik cookie dotyczący rezygnacji, co oznacza, że jeżeli usuniesz pliki cookie, będziesz musiał ponowne kliknąć ww. link. Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google i ochrony danych można znaleźć pod następującymi adresami: www.google.com/analytics/terms lub www.google.com/policies.
Na naszej stronie internetowej znajdują się również tak zwane „social plug-ins”. Są to funkcje portali społecznościowych, których możesz używać, np. do dzielenia się i rekomendowania zawartości naszych stron swoim znajomym. Są one użytecznym i prostym sposobem na dzielenie się i komentowanie naszych usług. Przyciski są początkowo wyłączone i można je aktywować, klikając na wybraną ikonę (dwuklik). Bezpośrednie połączenie pomiędzy urządzeniem użytkownika, a dostawcą portalu społecznościowego zostanie nawiązane dopiero po aktywacji przycisków. Poniżej wyjaśniamy funkcjonalność wtyczek społecznościowych, które wykorzystujemy:

 • Facebook.com – Facebook.com to portal społecznościowy utworzony przez Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irlandia). Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyposażonej w ikonę Facebook, jego przeglądarka lub aplikacja nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, a przycisk odpowiedniej funkcji jest ładowany stamtąd. W ten sposób informacja, że konkretna nasza strona internetowa została otwarta, jest przekazywana na portal społecznościowy. Nie otrzymujemy informacji, których przycisków Facebook użytkownik użył i kiedy. Otrzymujemy wyłącznie sumaryczne, anonimowe statystyki dotyczące odwiedzin na naszych fanpage’ach na Facebooku oraz statystyczne dane na temat korzystania z przycisków Facebooka na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na temat zbierania danych przez Facebook na jego własny użytek znajduje się w Polityce Prywatności portalu Facebook.com. Tam znajduje się również informacje na temat zbierania i przetwarzania danych oraz praw użytkownika w tym zakresie. Polityka prywatności Facebook.com dostępna jest na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 • Pinterest – Serwis zawiera wtyczkę społecznościową Pinterest, prowadzonej przez Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Kiedy odwiedzasz stronę Pinterest, Twoja przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Zintegrowana wtyczka dostarcza do Pinterest informację o tym, że przeglądarka użytkownika uzyskała dostęp do odnośnej strony w ramach naszej witryny. Ma to miejsce nawet jeśli nie posiadasz profilu ani konta na stronie któregokolwiek z usługodawców i nawet jeżeli w chwili wejścia na taką stronę nie byłeś zalogowany. Informacja taka (łącznie z adresem IP) może zostać wysłana bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. W przypadku, gdy posiadasz profil lub konto i podczas odwiedzin w witrynie jesteś zalogowany do Pinterest, Pinterest może przypisać taką wizytę w witrynie bezpośrednio do profilu lub konta użytkownika. Pinterest może wykorzystywać te informacje w celach reklamowych, badania rynku oraz do projektowania swoich stron w oparciu o potrzeby użytkowników. Jeżeli nie chcesz, aby Pinterest przypisywał dane zebrane za pośrednictwem Serwisu do profilu lub Twojego konta, przed odwiedzeniem naszej Strony internetowej powinieneś wylogować się z Pinterest. Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu, w jakim Pinterest zbiera, przetwarza i wykorzystuje te dane, informacje o prawach użytkownika oraz o ustawieniach dostępnych dla użytkownika w celu ochrony prywatności można znaleźć w politykach ochrony https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • LinkedIn – nasza strona posiada zintegrowane funkcje LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029SierraCourt, Mountain View, CA 94043, USA. Każdorazowo, kiedy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron, która ma zintegrowane funkcje LinkedIn, ustanawiane jest połączenie z serwerami LinkedIn. Z uwagi na to połączenie LinkedIn będzie informowane o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę. Jeśli kliknie przycisk „Recommend” i jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn ma możliwość powiązania wizyty użytkownika na naszej stronie z jego kontem. Nie posiadamy wiedzy o treści przetwarzanych / przesyłanych danych i korzystania z nich przez LinkedIn. Dodatkowe informacje o polityce prywatności LinkedIn można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Twitter – na stronie używamy tak zwanych wtyczek społecznościowych oferowanych przez Twitter INC., 1355 Market St. Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dalej: „Twitter”). Wtyczki są dostępne z logo Twittera. Jeśli użytkownik wchodzi na naszą stronę, która zawiera wtyczkę Twittera, przeglądarka nie utrzymuje bezpośredniego połączenia z serwerami Twitter. Zawartość wtyczki jest dostarczana bezpośrednio przez Twittera do przeglądarki użytkownika i jest zintegrowana z naszą stroną. Poprzez integrację Twitter otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika wyświetla odpowiednią stronę nawet jeśli użytkownik nie posiada konta w serwisie Twitter lub nie jest obecnie zalogowany. Wskazana informacja (włączając adres IP) jest wysyłana bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer Twitter i tam przechowywana. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto Twitter, Twitter może natychmiast zapobiec odwiedzaniu naszej strony przez konto użytkownika na Twitterze. Jeśli korzystasz z wtyczki, na przykład z przycisku „Twitter”, informacja ta również jest przesyłana na serwer Twittera i przechowywana na tym serwerze. Informacja jest także przechowywana na profilu użytkownika w serwisie Twitter oraz wyświetlana dla osób znajdujących się na liście kontaktów użytkownika. Dla ustalenia celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania danych przez Twittera oraz swoje prawa i preferencje ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności serwisu Twitter. https://twitter.com/privacy. Jeśli nie chcesz, aby Twitter bezzwłocznie gromadził dane poprzez naszą stronę musisz wylogować się ze swojego konta na Twitterze przed odwiedzeniem naszej Strony.

 9.        Zmiana Polityki
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę, aby reagować na zmiany wymogów prawnych lub wewnętrznych. Powiadomimy Państwa o takich zmianach, w tym o dacie ich wejścia w życie, aktualizując datę ostatniej zmiany lub w inny sposób wymagany przez prawo.

© Janson Bridging Poland sp. z o.o., kwiecień 2020

 

 

Zmień ustawienia plików cookie

Jakie rozwiązanie przeprawowe możemy dla Państwa wykonać?

Prosimy powiedzieć nam o swoim wyzwaniu, a my szybko skontaktujemy się z Państwem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się